Általános Szerződési Feltételek 

Céginformációk (továbbiakban Szállító):

SZÉP és TÁRSA Kft.
Székhely: 3528 MISKOLC, BERZSENYI DÁNIEL UTCA 68.
Telephely: 3528 MISKOLC KISFALUDY KÁROLY U. 138. (MARTIN-KERTVÁROS)
Adószám: 12994665-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-010174
Telefon: +36 30 737 9541
Email: info@borsodtrapez.hu

1. Alkalmazhatóság

Jelen feltételek a SZÉP és TÁRSA Kft. 3528 MISKOLC, BERZSENYI DÁNIEL UTCA 68., mint Szállító (továbbiakban Szállító) termékeinek értékesítésére vonatkoznak, a Szállító és a Megrendelő közötti adásvételre érvényesek. Ezen feltételek kiegészülhetnek, illetve módosulhatnak a Szállító és a Megrendelő között létrejött külön megállapodásokban (pl. kereskedői keretszerződés, megállapodás, megrendelés, megrendelés visszaigazolás) rögzített eltérő tartalmú és kölcsönösen elfogadott feltételekkel. A Megrendelő megrendelésével egyidejűleg elfogadja a SZÉP és TÁRSA Kft. honlapján is közzétett általános szerződési feltételeket, útmutatókat. A Szállító írásban vagy szóban egy árajánlatot ad a Megrendelőnek. A Megrendelő személyesen, szóban vagy írásban megrendeli a termék szállítását, melyről Szállító rendelés visszaigazolást állít ki és küld el, ad át Megrendelőnek (emailen vagy személyesen). A Szállító ezt visszavonhatatlan megrendelői nyilatkozatnak tekinti. A Szállító kötelezettséget vállal, hogy a megrendelés átvételét követően a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 3 munkanapon belül a megrendelést valós indoklással,áruhiány,vismajor,stb elutasítja, vagy elfogadja és visszautasítja. Amennyiben a Szállító által már visszaigazolt megrendelés Megrendelő által módosításra kerül, abban az esetben a Szállító jogosult az általa korábban adott engedményeket figyelmen kívül hagyni és új szállítási határidőt meghatározni. Megrendelőnek visszaigazolt, de a visszaigazolástól számított 24 órán túl visszamondott, vagy módosított megrendelést a Szállító nem minden esetben tudja elfogadni, legyártott termék esetén biztosan nem. A visszaigazolásnak minimálisan tartalmaznia kell a termék pontos nevét, mennyiségét, árát,szállítási határidőt, fizetési feltételeket, teljesítés helyét.

2. A szerződés létrejötte

A megrendelés leadásával a Megrendelő elfogadja a SZÉP és TÁRSA Kft. Általános Szállítási Feltételeit.
A szerződés a rendelés visszaigazolás kiadásával jön létre mindkét félre kötelező érvényességgel.

3. Teljesítés

A szállítás akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az árut hiánytalanul, a teljesítés helyén, Megrendelő részére igazolható módon átadták. A teljesítés időpontja: az általános szállítási feltételek hatályának lejárati időpontját legfeljebb 30 nappal haladhatja meg. Megrendelő előteljesítést elfogad. Megrendelő köteles a lerakodás pontos helyét, az áruátvételért felelős személy nevét és elérhetőségét a szállítás előtt időben, írásban a Szállítónak megadni. Az áru lerakodásához szükséges feltételeket (lerakodáshoz szükséges hely, rakodó eszköz) Megrendelő biztosítja, a lerakodás Megrendelő feladata, kivéve külön szerződésnek megfelelően.

Megrendelő köteles az áru lerakodását megkezdeni a szállító jármű helyszínre érkezését követő 1 (egy) órán belül illetve az áru lerakodását befejezni azt követő 3 (három) órán belül. Ezen felül minden megkezdett órát állásidőként a Szállító jogosult a Megrendelő felé továbbszámlázni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az általa megrendelt áru lerakodása közben – a Szállító tulajdonában levő, szállítási szerződés tárgyát nem képező egyéb árut is – kénytelen gyűjtőfuvaros szállítása miatt megmozgatni, úgy az ezen árukban a rakodás közben keletkezett károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

4. Árak

Az árak minden esetben megegyeznek a vonatkozó szerződésben vagy annak mellékleteként rögzített nettó árakkal. + a mindenkori vonatkozó ÁFA-val. Szerződés hiányában az aktuális listaár vagy a vonatkozó árajánlat lép érvénybe. Eltérő kikötések hiányában az árak az áru ellenértékét, valamint a csomagolás, gyártelepi felrakodás és helyszínre szállítás költségeit tartalmazó árak. A szerződésben szereplő vételárat a Szállító az alábbi körülmények hatásának tényleges mértékéig egyoldalúan megváltoztathatja, ha
– jogszabály, hatósági rendelkezés, illetve azok változásai azt indokolttá teszi(k),
– a szerződéskötés után olyan tény vagy körülmény következett be, amelyre a szerződés megkötésekor az elvárható gondosság mellett sem lehetett számítani,
– ha a szállítás időpontja és a szerződés napja között a Magyar Nemzeti Bank a megrendelés napi érvényes hivatalos MNB deviza-középárfolyamtól 2%-ot meghaladó mértékben eltér.

5. Fizetési feltételek

A vételár kifizetése a Szállítási szerződésben foglaltak szerint készpénz- vagy előrefizetéssel, illetve banki átutalással történik, az eseti fizetési megállapodásoknak megfelelően. A fizetéssel kapcsolatosan felmerülő bankköltségeit mindegyik fél maga viseli. A fizetésre vonatkozó eseti megállapodások kizárólag írásban érvényesek, ennek hiányában a Szállítási szerződésben, illetve amennyiben a számla kiállításra került – számlán szereplő módon és bankszámlaszámra köteles Megrendelő a vételárat kiegyenlíteni. (Megrendelőt terheli annak átváltási költsége illetve vesztesége, amennyiben forint számlára devizát, illetve devizaszámlára forint összeget utal.)
A vételárat banki átutalás esetén a Szállító bankszámláján történt jóváírás napján, készpénzben teljesített fizetés esetén pedig a pénztárba befizetés napján kell megfizetettnek tekinteni.
Szállító jogosult az egyes termékek leszállításakor számlát kiállítani. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatként a Polgári törvénykönyv (Ptk) gazdálkodó szervezetek közötti késedelmi kamatra vonatkozó 301/A. §-ában foglalt kamatot megfizetni. („301/A. § (2) A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely számla fizetésének késedelme esetén valamennyi, a Szállító által kiállított számla fizetése esedékessé válik.
A Szállító fenntartja a jogot arra, hogy fizetési késedelem esetén a kiszállításokat visszatartsa és/vagy áruszállítást csak készpénz-, vagy előrefizetés ellenében teljesítsen. Amennyiben a szerződés aláírását követően jut a Szállító tudomására a Megrendelő hitelképességének megítélését kedvezőtlen irányban befolyásoló információ, Szállító jogosult a kiszállítások visszatartására és a fizetési feltételekre vonatkozó feltételek – fentiek szerinti – módosítására. Amennyiben Szállító tudomására jut, hogy a Megrendelő fizetőképessége megváltozott vagy bizonytalan, a Szállító jogosult – választása szerinti – fizetési biztosítékot (pl. bankgarancia, vételár letétbe helyezése, jelzálogjog kikötése) kérni Megrendelőtől.

6. Beszámítás, tulajdonjog fenntartás

Megrendelő a vételárral és a vele szemben esetlegesen felmerülő kártérítési követeléssel szemben beszámítási jogot semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, az átadott áruval, illetve a Szállítási szerződéssel kapcsolatos semmilyen reklamáció sem jogosítja fel Megrendelőt a vételár kifizetésének megtagadására, a leszállított termékek tekintetében visszatartási, vagy zálogjoga semmilyen jogcímen nincsen.
Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani. Az átadott áru számla szerinti teljes vételárának kifizetéséig az árura nézve a Szállító fenntartja tulajdonjogát. Megrendelő a vételár megfizetéséig az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.

7. Csomagolás

Más megállapodás hiányában az árak tartalmazzák a kiszerelés és a csomagolóanyag költségeit is.

8. Szállítás

Amennyiben a szállítási határidő nem fix határidő, a szállítást az Szállító szerződésben meghatározott ütemezés szerint köteles teljesíteni. Az Szállító jogosult un. körfuvar rendszerben, meghatározott időközönként szállítani. Amennyiben a Megrendelő kívánságára a szállítási ütemezésen módosítani kell, az ebből eredő fuvarozási és/vagy raktározási többletköltségeket a Megrendelő köteles Szállítónak megtéríteni.
A Szállító köteles tájékoztatni a Megrendelőt a termék várható szállítási időpontjáról.
A szerződés aláírásának késedelme a szállítási határidő módosulását vonhatja maga után. A szerződés aláírását követően módosítás csak a felmerülő többletköltségek megfizetése mellett lehetséges.
Amennyiben az átadás helyére szállítást a Szállító végzi, a lerakodási helyszín teherautóval való megközelíthetőségének biztosítása (különös tekintettel az útminőségre és a kamionok helyigényére), valamint a leszállított termékek előírásszerű lerakodása a Megrendelő feladata. Amennyiben az átadás helyszínére csak behajtási engedéllyel lehet behajtani, azt a Megrendelő köteles a megrendeléssel egyidejűleg közölni. Ennek elmaradása esetén Szállító szállítási késedelemre vonatkozó reklamációt nem fogad el.
Előzetes egyeztetés alapján szállítói előteljesítés, illetve részteljesítés megengedett. Megrendelői kötelezettség teljesítésének (pl. darabjegyzék, előleg, bankgarancia, stb.) késedelme esetén Szállító fenntartja a jogot a szállítási határidő és a termék egységárak módosítására.
A szállításra, illetve teljesítésre megszabott határidő csak abban az esetben kötelező a Szállítóra nézve, ha azt a rendelésigazolásban kifejtetten igazolta. Ilyen esetben sem felel azonban olyan, tőle független körülmények miatt a teljesítésben bekövetkezett késedelemért, amelyek a rendelésigazolás feladásának időpontjában megfelelő gondossággal sem voltak előreláthatóak, s amelyeket bekövetkezésekor ésszerű intézkedésekkel nem lehetett kiküszöbölni vagy elhárítani.

A megrendelt mennyiségtől a vonatkozó szabványnak (EN14509) megfelelő méretbeli, ill. minőségbeli eltérések megengedettnek tekintendők. A legyártott terméket a Szállító telephelyén, a szerződésben meghatározott szállítási határidőtől számítva legfeljebb egy hétig tárolja díjmentesen. A 2. héttől kezdve Szállító jogosult raktározási díjat felszámolni. Ennek mértéke a szállítási határidőtől számított 2. héten nettó 2.000 HUF/nap + Áfa (bruttó 2.540 HUF), majd minden megkezdett héten nettó 5.000 HUF/nap + Áfa (bruttó 6.350 HUF) kerül felszámolásra raktározási költségként.

9. Tárolás:

A megrendelt és már elszállított (vagy cégünk által leszállított) lemez terméket védeni kell bizonyos időjárási körülményektől, mert egy rakatban máshogy reagál a bevonatos lemez, mint beépítve a tetőn. Ilyen például: nagy szél, eső mely után napsütés érkezik. A lemezeket óvni kell a sérülésektől is (karc, horpadás), mert hosszabb távon ez problémát okozhat.
A trapéz-és cserepeslemezek, szendvicspanelek, kerítéselemek illetve a bádogos termékek (eresz, élhajlítás) javasolt maximális gyártás utáni tárolási ideje 45 nap, vagyis a garancia érvényesítéséhez a beépítést 45 napon belül (legyártástól számítva) meg kell kezdeni, egyben tárolni tovább nem szabad a terméket, csak a következő előírásokat
betartva (ha valamiyen oknál fogva hosszabban kell tárolni az anyagot):
• fedett helyen
• lehetőleg közvetlen hősugárzástól távol
• nedvességtől elzártan
• a rakatot megdöntve (hogy az esetleges kondenzvíz távozhasson)
• kinti tárolás esetén lefóliázva és szellőztetve, valamint távtartókat a lemezek közé téve

Kinti tárolás esetén a lemezeket egyesével szétpakolva tesszük meg a legjobban az óvintézkedést. Vigyázzunk, mert amennyiben a lemez közé nedvesség jut, onnan nem tud távozni és kiszellőzni, akkor a lemez bevonata (színe) foltosodhat, a lemezek összeragadhatnak és a szín elválhat az acél magtól.
Tároláskor amennyiben a lemezeket mozgatni kell, figyeljünk rá, hogy élével emeljük, egymáson pedig ne csúsztassuk a táblákat, mert az apró szennyeződések karcolhatják a felületet. Ezeket a legtöbb esetben orvosolni tudjuk egyébként javítófestékkel, és az élettartamot sem befolyásolják.
A lemez élek vágnak, könnyen sérülést okoznak, figyeljünk erre tároláskor és mozgatáskor, használjunk vágásálló kesztyűt!

10. Vis major

Vis major esetnek számítanak a természeti katasztrófák, háború, tűzvész, az Szállító üzemeire kiterjedő sztrájk, ha ezek a jelen szerződés teljesítését lehetetlenné teszik. Az a fél, aki a vis major esetre kíván hivatkozni, köteles a másik felet haladéktalanul, írásban értesíteni. A vis major esetet szükség esetén igazolni kell az illetékes kereskedelmi, vagy iparkamarának. Amennyiben a vis major eset meghaladja a 30 napot, vagy ha kétség kívül előre megállapítható, hogy 30 napnál tovább fog tartani a szerződő felek jogosultak minden kárigény nélkül a szerződéstől teljes egészében, vagy
részben elállni.

11. Szavatosság, garancia

A Szállító szavatol azért, hogy az általa szállított áruk alkalmasak a rendeltetésszerű használatra és megfelelnek a jogszabályban és a szerződésben meghatározott minőségi feltételeknek. A Megrendelőnek joga van arra, hogy a Szállító szavatossági kötelezettségének fenntartása mellett a szükséges javítást Szállító költségére maga végezze el, ha birtokában van az Szállító erre vonatkozó meghatalmazása. Szállító szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a rendeltetésellenes használatból, a helytelen kivitelezés, vagy a karbantartás elmulasztása miatt bekövetkezett hibákra.
Amennyiben a Megrendelő az átvételkor észlelt hiba bejelentését elmulasztja, a terméket beépíti (nagyobb kárt okoz), és csak ezután jelzi igényt Szállítónak, Szállítónak nincs szavatossági kötelessége.
A Megrendelő köteles a Szállítót a hibáról haladéktalanul értesíteni, Szállító pedig köteles a hiba megvizsgálását az értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül megkezdeni.

A Szállító a leszállított trapéz-és cserepeslemezekre 10 év garanciát vállal. A garancia az előírásszerűen beépített termékekre vonatkozik, anyaghibák és gyártási hibák esetén. A termék beépítése, átfúrása után jelzett hibát, mely beépítés előtt is látható, Szállító nem köteles orvosolni. Standard bevonatok esetén a bevonatra vonatkozó garancia normál, a színtartósságra nem terjed ki, illetve nem agresszív levegő összetétel és nem agresszív tisztító és fertőtlenítő szerek használata esetén érvényes.

Megrendelő kötelessége a termék lerakodás előtti szemrevételezése és az esetlegesen lerakodás előtt keletkezett sérülések lerakodás előtti fényképes dokumentációja.

12. Reklamáció

Szállító reklamációt csak írásban, fotókkal illusztrálva, az áru azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő okirati bizonyítékokkal alátámasztva (azaz a fuvarozó, vagy rejtett hiba esetén semleges minőségvizsgáló szerv jelenlétében felvett jegyzőkönyv csatolásával) fogad el. Megrendelő a reklamáció rendezéséig az árut nem jogosult felhasználni/értékesíteni, és köteles biztosítani a Szállító részére, hogy annak képviselője a reklamált árut megtekinthesse, megvizsgálhassa, vagy megvizsgáltathassa. Megrendelő köteles a termékek épségét és hibamentességét átvételkor megvizsgálni.
A szállítási, rakodási sérüléseket minden esetben az átvevő fél és a fuvarozó együttes aláírásával dokumentálni kell, a szállítólevélen (CMR-en) történő feljegyzéssel. Erről, ill. minden szállítással kapcsolatos reklamációról a Szállítót haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban tájékoztatni kell. Ennek hiányában vagy késedelmes tájékoztatás esetén valamint szállítási, rakodási sérülésekkel kapcsolatban reklamációt az átvétel után Szállító nem fogad el. Ezt követően, a beépítést megelőzően az egyes lemezek rakatból való kimozdításával a rakatban rejtett felületeket is át kell vizsgálni. Szállító az átadás időpontjában fennálló, gyártási és anyaghibákra vonatkozó reklamációt a beépítést követően nem tud elfogadni. Ebből fakadóan a beépített, hibás termékek leszerelésének, illetve az esetleges csere termék újbóli beépítésének költségei nem terhelik Szállítót.
A Szállító a fentieknek megfelelő reklamáció kézhezvételét követően – amennyiben a reklamáció jogosságáról meggyőződött – a hiba jellegétől és mértékétől függően javaslatot tesz a reklamáció árengedménnyel, vagy cserével történő rendezésére. Felek megállapodnak abban, hogy hibás teljesítés esetén Szállító elsősorban árleszállítással küszöböli ki a hibát.
Amennyiben a termék műszakilag indokoltan nem beépíthető és ezért a termék cseréjére kerül sor, a csere termék szállításához szükséges többlet idő nem tekintendő az eredetileg megállapodott szállítási határidőhöz viszonyított szállítási késedelemnek.

Minőségi kifogást a Megrendelő az Szállítónak írásban a minőségi kifogás konkrét megfogalmazásával, a teljesítéstől számított 30 napon belül jelenthet be. Az Szállító a mennyiségi és minőségi kifogást köteles haladéktalanul megvizsgálni és arra írásban, a kifogás beérkezésétől számított 15 munkanapon belül, érdemi választ adni. Amennyiben az érdemi válaszadási kötelezettségét az Szállító elmulasztja a reklamáció elfogadottnak tekintendő.
A Megrendelő által átvett és reklamációval nem érintett, még felhasználható vagy már lejárt felhasználású termékek visszavételére az Szállító nem köteles .
A nem szakszerű lerakodásból származó sérülésekre a garancia nem vonatkozik.

13. Felelősségkorlátozás

A megállapított kedvező árakra tekintettel, a Szállító felelőssége nem terjed ki közvetett, következményi, valamint előre nem látható károkra, továbbá termelés kiesésből, esetleges piacvesztésből, vagy bármely egyéb hasonló okból kimutatható elmaradt haszonra. A Szállító szavatossági kártérítési, vagy bármely egyéb felelőssége összegszerűségében semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az adott szerződés keretében megrendelt és/vagy leszállított áruk számla szerinti értékét.

14. Elállás

Szállító jogosult a szerződéstől írásban egyoldalúan elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben tudomására jut, hogy Megrendelő csődjét, felszámolását, végelszámolását elrendelték. Megrendelő a Szállító 30 napot meghaladó késedelme esetén jogosult a szerződéstől egyoldalúan, írásbeli nyilatkozattal elállni.
Amennyiben a Megrendelő a szerződéskötést követően, de a gyártást megelőzően eláll a szerződéstől, köteles – standard termék/szín esetén – a szerződésben foglalt teljes vételár 10%-át, nem standard termék/szín esetén 30% -át megtéríteni. Amennyiben a Megrendelő az után áll el a szerződéstől, hogy a termékeket a Szállító már legyártotta, a Megrendelő köteles a szerződésben foglalt teljes vételár 50 %-át megtéríteni. (Ez esetben a Megrendelő által esetlegesen fizetett előleg ezen összegbe beszámításra kerül.) Amennyiben a Megrendelő a Szállítási szerződésben visszaigazolt szállítási/átvételi időpontot követő 45 napon belül átvételi kötelezettségének nem tesz eleget, azt Szállító a szerződéstől való elállásnak tekinti. Ez esetben Megrendelő köteles a szerződésben foglalt teljes vételár 50%-át megtéríteni.

15. Egyéb

A Szállítási szerződés Megrendelő és Szállító általi aláírásával egyidejűleg minden korábbi ajánlat, kötelezettségvállalás, marketing kiadványokban foglaltak érvényüket vesztik.
Jelen általános szállítási feltételektől a felek csak írásban térhetnek el. Írásnak minősül minden olyan nyilatkozat, értesítés, amelyet a felek tértivevényes ajánlott postai küldeményként, gyorspostai küldeményként (kézbesítő), telefax, vagy e-mail útján küldenek a másik félnek.
Amennyiben a felek között létrejött szállítási szerződés, illetve az általános szállítási feltételek valamely rendelkezése érvénytelen az nem érinti a szerződés, illetve a vételi feltételek további rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a felek haladéktalanul a megvalósítani kívánt cél eléréséhez szükséges érvényes rendelkezéssel pótolják.
Amennyiben a felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a Szállító nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítésből erednek, így különösen nem felel, elmaradt haszonért, vagy a Megrendelőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.
15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a késedelem egyidejűleg külön értesítés nélkül jelenti a szerződés azonnali hatályú felmondását, amely alapján a Szállító jogosult a szerződés tárgyának visszaszállítására a Megrendelő költségére, illetve annak visszakövetelésére, amit a Megrendelő sem megakadályozni, sem kifogásolni nem jogosult.
A termék technikai adatairól prospektus, illetve szakmai támogatás ügyfélszolgálatunkon hozzáférhetőek. Megrendelőnek javasolt egyeztetnie kollégáinkkal telephelyünkön (címe: 3528 MISKOLC KISFALUDY KÁROLY U. 138.)
Az egyeztetés hiányából és a nem megfelelő beépítésből adódóan a Szállító semmilyen reklamációt nem tud elfogadni. Szállító termékeinek acél alapanyagát vezető acélgyártók a legkorszerűbb bevonatolási technológia felhasználásával állítják elő. Ennek ellenére az egy szállítási szerződés keretében azonos színkód szerint szállított több különböző terméktípus esetén az egyes terméktípusok között, a mindkét oldalon azonos színnel gyártott termékek oldalai között, illetve után rendeléseknél az alap megrendelés és az utánrendelt termékek színe között árnyalatnyi eltérés fordulhat elő.

16. Záró rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, érdekeiket peres úton, értékhatártól függően a Miskolci Járásbíróság illetékességét kikötve érvényesítik.
Megrendelő a Szerződés aláírásával egyúttal nyilatkozik aláírási jogosultságának meglétéről.

Érvényes: 2021. szeptember 10. napjától.

LETÖLTÖM PDF FORMÁTUMBAN!

Nyomtatható, jelenleg érvényes ÁSZF, amely mindenben megegyezik a fentiekkel.